השימוש באתר זה gigi.co.il להלן: ("האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), , מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ ח.פ 511525677 שכתובתה שחם 30 במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה, סוכניהם, שולחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ על פי תנאי השימוש שלהלן. ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

כללי
האתר מופעל על ידי ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום הקוסמטיקה המקצועית.

הרשמה לאתר
ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים באתר לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ מכל אחריות בקשר לכך.
המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

קניין רוחני
האתר הינו רכושה הבלעדי של ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ והינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ, בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מ ראש ובכתב ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

אין להציג תכנים מהאתר ו/או לקשר לתכנים מאתר באופן שאינו דרך קישור ישיר לאתר.
משתמש הקצה מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק/הפסד/אובדן רווח/כל הוצאה שיגרמו לו בגין הפרת תנאי השימוש

שונות
כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
כל זכות או סעד של ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ הקיימים לה על פי דין.
תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויותיה.

ג'יג'י רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ואת זמינות והקף השירותים המוצעים בו.

ג'יג'י רשאית לשלב באתר תכנים מסחריים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
הודעות יימסרו לג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.